KVKK Metni

mavianket.com AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MAVİ SAHA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİC.LTD.ŞTİ.’ye (“mavianket.com”) (Bu metinde “mavianket.com” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

mavianket.com tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, mavianket.com’in koruması altındadır. mavianket.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, mavianket.com tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, mavianket.com tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

1-)Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyad, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet vb. verilerini ifade etmektedir.
2-)İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone adına kayıtlı telefon numarası, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, verilerini ifade etmektedir.
3-)Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar, kullanım bilgileriniz; mavianket.com olmak üzere, mavianket.com’un kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan bilgilerinizi ifade etmektedir.
4-)Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Bu veri kategorisi, , banka hesabı ve banka kartı dahil olmak üzere tarafımızdan ödeme yapmak için tarafımıza vermiş olduğunuz banka bilgilerinizi ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, abonelik sözleşmesi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerin kullanımı esnasında ve cihazların kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından mavianket.com ile paylaşılabilmektedir.

mavianket.com her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Aşağıdaki kişisel veri işleme amaçları, işlenen kişisel veri türleri yararlandığınız ürün ve hizmetler ya da talep ve rızanıza göre farklılık gösterebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Ürün ve hizmetlerin sunulması,
Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

mavianket.com’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Ürün ve hizmetlerin sunulması,
Ürün ve hizmetlerin fayda, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere istinaden analiz ve profilleme yapılması, ürün ve hizmetlerin sunulması, Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi,
Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Ürün ve hizmetlerin sunulması, kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, mavianket.com’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi ; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, abone memnuniyetinin araştırılması,
Risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti,
Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme ve banka bilgileriniz işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması durumunda:
Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir:

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

mavianket.com, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarmaktadır.

mavianket.com nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalara veya kuruluşlara,
Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle mavianket.com’a başvurarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
mavianket.com’a daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@mavianket.com, adresine e-posta ile,
Başvurunuzu açıklayıcı bir şekilde yazılı olarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “ OSMANAĞA MAH. BAHARİYE CAD. 25/10 B BLOK KADIKÖY/İSTANBUL ” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla, gönderebilirsiniz.
Yazılı olarak iletilen başvurularda mavianket.com veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni mavianket.com tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. mavianket.com, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. mavianket.com tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.mavianket.com/ adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.